นโยบายคุ้มครองผู้บริโภค

นโยบายคุกกี้

Website นี้ให้บริการโดย บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัทฯ ”) website นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งาน website ของท่านจากผู้ใช้งานอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งาน website และช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของ website ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งาน website นี้ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้า website การทำงานของคุกกี้ช่วยให้บริษัทฯ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชม website ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่ website
ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่ website
วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่ website
ที่อยู่ของ website อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่ website ของบริษัทฯ และหน้า website  ที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจาก website ของบริษัทฯ  รวมถึงเนื้อหาบนหน้า website  ที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

การใช้งานคุกกี้
ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของ website ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานใน website ของบริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของ website (Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม website ตลอดจนช่วยให้บริษัทฯ ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชม website เพื่อปรับปรุงการทำงานของ website ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมwebsite ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของ website โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้

คุกกี้เพื่อการทำงานของ website (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งาน website อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้ website ของบริษัทฯ ตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานใน website

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่ website ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทฯ ได้
เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน


นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ  จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของบริษัทฯ  โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่ website
ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่ website
วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่ website
ที่อยู่ของ website อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่ website ของบริษัทฯ และหน้า website  ที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจาก website ของบริษัทฯ  รวมถึงเนื้อหาบนหน้า website  ที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ website หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่ท่านเข้าใช้ website ของบริษัทฯ  ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าชม website เท่านั้น บริษัทฯ  จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำหรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ  ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ   จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน บริษัทฯ   เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ  จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล,
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายท่านสามารถติดต่อ บริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน

หากพบการรั่วไหลของข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง
ช่องทางติดต่อ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
455/12-14 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
itcenter@menatransport.co.th

Add Your Heading Text Here