ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ลาดกระบัง

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. จัดทำสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน สถิติการขาด ลา มาสาย แจ้งให้ต้นสังกัดทราบ จัดทำตารางทำงานประจำเดือน
2. แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม
3. สรุปและรวบรวมเอกสารใบรับสภาพหนี้/และตัดรับชำระหนี้ในระบบ ATMS
4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการ เช่น ประกันสังคม, จัดทำเอกสารเบิก จ่ายที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการของบริษัท
5. ดูแลสำนักงานและบริเวณโดยรอบบริษัท/ดูแลสาธารณูปโภคภายในบริษัทฯ
6. จัดทำการสั่งซื้อการเปิด PO,PR,DD
7. จัดทำการเบิกเครื่องใช้สำนักงานและจัดทำสต๊อกประจำเดือน
8. ดูแล แม่บ้าน โยธา
9. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานด้านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
10. งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
2. วุฒิการศึกษา ปวช.- ป.ตรี สาขางานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 

เบอร์ติดต่อ: 061-4130611 คุณ เมย์ชญา อมรวัชรพันธ์

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) สระบุรี

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– กำหนดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถขนส่ง ระยะทางทุกหน่วยงาน และเส้นทางการขนส่ง

– ตรวจสอบความถูกต้องของเที่ยวงาน และเชื้อเพลิงในระบบ ATMS

– ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สถานะงาน Update เสมอ

– เป็นที่ปรึกษา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

– ควบคุมการใช้เชื้อเพลิงของพนักงานจัดส่งให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

– และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีประสบการณ์การด้านขนส่งอย่างน้อย 3 ปี

– สามารถใช้ Excel ได้คล่อง

– มีทักษะในการพูด  พูดจาฉะฉาน คล่องแคล่วได้การประสานงาน

– สถานที่ทำงาน  สระบุรี

 

บริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 

เบอร์ติดต่อ: 061-4130611 คุณจิตติญา นักจะเข้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ลาดกระบัง

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– สรุปผลการตรวจแอลกอฮอล์  ,สารเสพติด  พจส Safety ,สมาธิ ตลอดจนประเมิน พจส. เพื่อนำมาวิเคราะห์

– สอนงานและพัฒนาผู้ใต้ให้รู้หน้าที่ มีวินัยและมีความเป็นเจ้าภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ และรับผิดชอบต่อผลงานที่ตนเองทำได้

– วิเคราะห์อุบัติเหตุและจัดทำสถิติ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุให้ได้

– ออกแบบการเรียนรู้ และสื่อสาร จูงใจเพื่อให้ พจส.เข้าใจกฎระเบียบ เห็นถึงผลกระทบ เกิดจิตสำนึกความปลอดภัย

– เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม คปอ.และประชุมฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานความปลอดภัย

– เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพงานและการฝึกฝนสมาธิอย่างสม่ำเสมอ

– ดูแลค่าอำนวยความสะดวกในการวิ่งงาน

– ควบคุมการรายงานความปลอดภัยประจำวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีประสบการณ์ผู้นำ ในด้านความปลอดภัย 3 ปีขึ้น

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

– มีทักษะในการพูด  พูดจาฉะฉาน คล่องแคล่วได้การประสานงาน

– สามารถขับรถได้ทั้งรถยนต์และ จักรยานยนต์ พร้อมมีใบขับขี่

– สถานที่ทำงาน  ลาดกระบัง

 

บริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 

เบอร์ติดต่อ: 061-4130611 คุณจิตติญา นักจะเข้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) บางประกง 

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำการ์ดน้ำมัน และบันทึกข้อมูลในระบบ รวมทั้งการควบคุมเบิก – จ่ายการ์ด

– ดึงรายงานน้ำมัน และนำข้อมูลการเติมเชื้อเพลิงเข้าระบบ

– ตรวจสอบความผิดปกติของการใช้เชื้อเพลิง

– ตรวจสอบปริมาณงานของพนักงานจัดส่ง

– ตรวจสอบระยะทางขนส่งหน้างาน

– ตรวจสอบจำนวนเที่ยวงานของพนักงานจัดส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีประสบการณ์ด้านการทำงานธุรการ งานจัดส่งหรืองานเชื้อเพลิงอย่างน้อย 1 ปี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ใช้สูตรใน Excel ได้เป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์ในเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

– สามารถเจรจา ต่อรอง คุยกับคนขับรถได้ ความคุมอารมณ์ได้ และสามารถทนแรงกดดันได้

– สถานที่ทำงาน  บางวัว ฉะเชิงเทรา

 

บริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 

เบอร์ติดต่อ: 061-4130611 คุณจิตติญา นักจะเข้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ลาดกระบัง

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-รับแจ้งซ่อม

-เปิด Jobซ่อมในระบบ

-เปิด PR

-ติดตามงานซ่อมพร้อมรายงานสถานะ

-ตาม Job กลับ เพื่อประเมินช่าง

-จัดทำสถานะรถซ่อมในฟลีทที่รับผิดชอบ

-ติดตามการตรวจสภาพรถรายวัน

-ดูแลการตรวจสภาพรับรถคืนรถ

-ดูแลช่าง QC การปล่อยรถรับรถ

-ดูแลใบตรวจสภาพ เก็บเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง

-ควบคุมการใช้รถสำนักงานของช่าง

-ตรวจสอบอัตราเชื้อเพลิง

-ตรวจสอบการเติมน้ำมันให้เหมาะสม

-เบิกจ่ายค่าทางด่วนของช่าง ให้ถูกต้องตามจริง

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศ ชาย

– สามารถประเมินอาการเสียเบื้องต้นของรถได้

-สามารถขับรถได้ทั้งรถยนต์และ จักรยานยนต์ พร้อมมีใบขับขี่

– มีความรอบครอบกับการทำงาน

– สถานที่ทำงาน  ลาดกระบัง

บริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 

เบอร์ติดต่อ: 061-4130611 คุณจิตติญา นักจะเข้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ลาดกระบัง

จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– รับแจ้งซ่อมกับพนักงานขับรถ.เพื่อเปิด JOB ในระบบ

– เปิด JOB ในระบบ  ให้ถูกต้องตามอาการเสีย

– เปลี่ยนสถานการณ์ซ่อมในระบบให้ตรงกับการซ่อมจริง

– ส่ง JOB ที่ซ่อมเสร็จให้หัวหน้าปิด JOB ในระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศ ชาย

– สามารถประเมินอาการเสียเบื้องต้นของรถได้

-สามารถขับรถได้ทั้งรถยนต์และ จักรยานยนต์ พร้อมมีใบขับขี่

– มีความรอบครอบกับการทำงาน

– สถานที่ทำงาน  ลาดกระบัง

 

บริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 

เบอร์ติดต่อ: 061-4130611 คุณจิตติญา นักจะเข้

 

รายได้เฉลี่ย 17,000 – 30,000 บาทขึ้นไป

หลายอัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– พนักงานขับรถโม่ปูน 6-10 ล้อ

– พนักงานขับรถ 6-10 ล้อตู้ทึบ (พร้อมเด็กติดรถ)

– พนักงานขับรถ 10 ล้อตู้เย็น

– พนักงานขับรถเทรลเลอร์

– พนักงานขับรถ 18 ล้อพ่วง

สถานที่ทำงาน

– กรุงเทพและปริมณฑล

– อยุธยา

– ฉะเชิงเทรา

– ชลบุรี

– สระบุรี

– ปราจีนบุรี

– ลพบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ทุกเพศ อายุไม่เกิน 55 ปี

– มีใบขับขี่ ท.2 ขึ้นไป

– สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

– สามารถเล่น Line และแผนที่ Google Map ได้

– ตำแหน่ง 6-10 ล้อตู้ต้องมีเด็กติดรถ

รายได้และสวัสดิการ

– เงินเดือน+ประกันค่าเที่ยว+เงินพิเศษประจำเดือน+เบี้ยขยัน

– ที่พักฟรีหรือค่าเช่าบ้าน (บางพื้นที่ บางตำแหน่ง)

– ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

– ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

– โบนัสเงิน โบนัสทอง

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– เงินเกษียณอายุงาน

– ชุดฟอร์มพนักงาน

– งานเลี้ยงปีใหม่ ตรวจสุขภาพประจำปี

 

บริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 

เบอร์ติดต่อ

061-3844569 คุณยะ
061-3901491 คุณเก่ง
092-2694429 คุณป๊อบ
081-3424195 คุณเล็ก