Category: อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์ชั่วคราว

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท 8 ท่านดังนี้ นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

Read More
  • 1
  • 2