คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท 8 ท่านดังนี้

นายนพพร เทพสิทธา

นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์

นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

นางสาวพัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

นางสาวชญาณ์นินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์