คณะกรรมการบริษัท

"รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล"


คณะกรรมการบริษัท

MENATRANSPORT
คุณนพพร เทพสิทธา

ประธานคณะกรรมการ

MENATRANSPORT
นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์

กรรมการบริษัท

MENATRANSPORT
นายทัสพร จันทรี

กรรมการบริษัท

MENATRANSPORT
นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

กรรมการบริษัท

MENATRANSPORT
ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ

กรรมการบริษัท

MENATRANSPORT
นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช

กรรมการบริษัท

MENATRANSPORT
นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

MENATRANSPORT
นางสาวสิริมา ขจรวุฒิเดช

กรรมการบริษัท
ประธานสายงานสนับสนุน

MENATRANSPORT
นางสาวสุดารัตน์ ขจรวุฒิเดช

กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ